روش از پوشک گرفتن کودک + آموزش دستشویی رفتن از پوشک گرفتن کودک یکی از مشکل ترین بخش های بچه داری است