کدام دل درد نشانه آپاندیسیت است؟ علائم آپاندیسیت, نشانه های آپاندیسیت, درمان آپاندیسیت, تشخیص آپاندیسیت, عمل جراحی آپاندیس. عمل جراحی برای برداشتن آپاندیس که به آن آپاندکتومی (appendectomy) گفته می شود درمان استاندارد برای آپاندیسیت است. . آپاندیسیت چیست؟ به التهاب آپاندیس، آپاندیسیت گفته می شود. آپاندیس یک عضو لوله مانند در امتداد روده بزرگ