رفع مشکل آپلود فیلم در اینستاگرام حل مشکل ارسال نشدن فیلم در اینستاگرام, حل مشکل آپلود نشدن فیلم در اینستاگرام, مشکل آپلود فیلم یک دقیقه ای در اینستاگرام, video wasn’t posted اینستاگرام سرانجام راه حلی برای حل مشکل آپلود نشدن فیلم در اینستاگرام پیدا شد. مدتی است برخی از صفحه های اینستاگرام ایرانی و حتی