کاپیتان ملوان بر علیه هدایتی صحبت هایی انجام داده است: «شب بازی با پرسپولیس روحیه ما را به هم ریخت!»