توضیحاتی درباره تصویر سازی کتاب کودک سبک تصویر سازی ، تصویر های کتاب