بهترین کشورها برای دوران بازنشستگی کدامند؟ بسیاری از کسانی که بازنشسته می شوند سعی می کنند بر اساس شرایط زندگی خود شهر دیگر و یا کشور دیگری را برای گردش و یا حتی اقامت برگزینند.گرچه مقررات بازنشستگی در بسیاری از کشورهای اروپایی چندان ساده نیست اما بعد از گذشتن از این مرزبازنشستگان می توانند از