اقتصاد های قدرتمند جهان در سال ۲۰۱۴ با پیشرفت جهان و گذر زمان سیستم‌های مالی بین‌الملل دچار تغییرات بسیاری شده است. در این میان بسیاری از کشورهای جهان توانسته‌اند ثروت بیشتری به دست آورند و در میان ثروتمندترین کشورهای جهان قرار گیرند. با این حال ثروتمند تر شدن یک کشور به معنای ثروتمند شدن همه