چهار سردرد شایع و مناطق درد آن انواع سردرد شایع, سردرد تنشی, سردرد خوشه ای, سردرد سینوس,سردرد میگرنی استرس و فشارهای عصبی باعث بروز سردرد می شود