معمای المپیادی کاغذ تا شده با جواب معما با جواب, معمای سخت, معمای المپیادی, معمای کاغذ تا شده, تست هوش با جواب, تست هوش المپیادی. معمای ریاضی سخت کاغذ تا شده همراه با جواب   کاغذ مستطیل شکلی را چندین بار تا کرده ایم. در هر مرحله تا بر روی خطی موازی دو ضلع و