به گزارش ابرتازه ها به نقل از پرداد : مجری مشهور شبکه های تلویزیونی امریکا  ” الن دگنرسی” که بعد از “اپرا وینفری ” در مکان دوم قرار دارد با هدیه باورنکردنی و سخاوتمندانه اش به یک دختر پیشخدمت اشک او را در آورد. این پیش خدمت ۲۲ ساله چندی پیش و در زمان تعطیلی