مجری طرح درباره کاربردهای وسیله قطعه تولید شده در این باره گفت: این قطعه می‌تواند از خوردگی و آسیب‌دیدگی مدارهای الکترونیکی و مخابراتی که بر اثر رطوبت، گرما و یا ضربه دچار خرابی می‌شوند، جلوگیری و از آنها محافظت کند و تمامی تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی که با هوای شرجی، مرطوب و حتی آب سرو