نقش الگویی والدین در تربیت فرزندان والدین به عنوان الگویى براى فرزندان محسوب مى‏ شوند والدین بخشى از زندگى فرزندان را تشکیل مى‏ دهند و همواره به عنوان الگویى براى آنان محسوب مى‏ شوند. تقلید کودکان از والدین امرى انتخابى نیست، زیرا ماهیت انسان به گونه‏ اى است که به طور طبیعى به این سو