امام جماعت امام جماعت
اقتدا به امام جماعت غیر روحانی امام جماعت ، اقتدا به امام جماعت ، پیشنماز غیر روحانی
خواندن نماز  سوره حمد ، نماز ، نماز خواندن ،  حمد و سوره