حکایات و کرامات امام رضا (ع) شما را به مطالعه چند مورد از کرامات امام رضا (ع) که از یاران و بزرگان نقل شده دعوت می کنیم. چند کرامت از امام رضا (ع)