نکاتی در مورد امتحانات جلسه‌ی امتحان ، عملکرد بهتر در امتحان ، ارزیابی مهارت های یادگیری