علت گرفتار شدن صالحان در مشکلات و آسایش گنهکاران چیست؟