ریشه ضرب المثل امر به خودش هم مشتبه شده است وقتی کسی دروغ های خود را باور کرده باشد ، این مثل را می آوردند. آورده اند که … روزی ملانصرالدین دید ، عده ای از بچه ها در میان محله شلوغ کرده اند . به منظور اینکه آنها را متفرق کند و گوش خود