شعر امشب ای شمع طرب از محتشم کاشانی بیوگرافی محتشم کاشانی, ترکیب بند محتشم کاشانی, زندگی نامه محتشم کاشانی زندگی نامه محتشم کاشانی, اشعار محتشم کاشانی کمال‌الدین علی محتشم کاشانی شاعر ایرانی عهد صفویه و معاصر با شاه طهماسب اول است. وی در سال ۹۰۵ هجری قمری در کاشان زاده شد و بیشتر دوران زندگی