عشق یعنی دو کبوتر پرواز عشق یعنی دو قناری آواز عشق یعنی من و یک دنیا حرف عشق یعنی تو و یک عالم راز عشق یعنی من و صد زاری چشم عشق یعنی تو و یک مژگان ناز عشق یعنی دو غزل تنهایی مثنوی های پر از سوز و گداز عشق یعنی دو نگه یک