بوسه امیر جعفری بر پیشانی همسرش در جشن حافظ بوسیدن ریما رامین فر توسط امیر جعفری, امیر جعفری و همسرش ریما رامین فر, امیر جعفری و همسرش در جشن حافظ. بوسه امیر جعفری بر پیشانی همسرش ریما رامین فر امیر جعفری و همسرش ریما رامین ف در همه این سالها به اندازه زندگی حرفه ای