امیر علی ترانه فایده ای نداریامیر علی ترانه فایده ای نداری