آیا انجام یک غسل با یک نیت برای چند غسل درست است  غسل کردن ، احکام غسل ،  نحوه غسل کردن  ، انجام یک غسل با یک نیت برای چند غسل