طنز/ بازتاب اولین مناظره۹۲ و چند پیشنهاد برای جلسه دوم اولین مناظره انتخاباتی ۹۲ تفاوت​های زیادی با مناظرات انتخاباتی ۸۸ داشت که به برخی از آنها اشاره می​کنم؛ به هر حال این دوره، مناظرات با همفکری اساتید برجسته رسانه ملی و هزاران نفر ساعت کار کارشناسی تهیه و اجرا شده است: