انتخاب اسم, انتخاب اسم نامناسب, تأثیر اسم بر سرنوشت افراد انتخاب اسم, انتخاب اسم نامناسب انتخاب اسم یکی از بزرگترین و اولین مسئولیتی است که بر عهده والدین گذاشته می شود. در این مطلب از ابرتازه ها درباره تأثیر انتخاب اسم نامناسب بر روی افراد توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما