بایگانی برچسب ها: انتخاب همسر آینده

چه کار کنیم تا بتوانیم خواستگارهای بیشتری را داشته باشیم؟

چه کار کنیم تا بتوانیم خواستگارهای بیشتری را داشته باشیم؟

چه کار کنیم تا بتوانیم خواستگارهای بیشتری را داشته باشیم؟ بعضی ها فکر می کنند هر بیشتر از پسرها دوری کنند، می توانند افراد بیشتری را جذب خود کنند و بر عکس، برخی دیگر فکر می کنند هر چه بیشتر در دید باشند می توانند خواستگارهای بیشتری را داشته باشند؟ شما جزء کدام دسته هستید؟   باوقار باشیدبیشتر مردان به دنبال زنی خاص می گردند که تا پایان عمر کنارش بماند و با او پیر شود. زنی که اهل شکوه و شکایت نیست یا با نق نق کردن روزش را خراب نمی کند. مردها ی...

ادامه مطلب