انتخاب پرنده خانگی, خرید پرنده خانگی, راهنمای انتخاب پرنده خانگی خرید پرنده خانگی, راهنمای انتخاب پرنده خانگی پرنده ها از موجودات اجتماعی به شمار می آیند. معمولا به صورت دسته جمعی زندگی می کنند. طول عمر اکثر آن ها زیاد است و گاهی در برخی گونه ها به یکصد سال می رسد. برای نگهداری پرندگان