انتظار از همسر, انتظار بیهوده از همسر, تنش‌ در زندگی زناشویی انتظار از همسر, انتظار بیهوده از همسر در زندگی مشترک، همسران همیشه به هم نیاز دارند، چه از نظر حمایت عاطفی حین سختی‌ها و یا حتی انجام یک کار کسل کننده! اما بعضی از انتظارهایی که از شوهرتان دارید، غیر واقعی هستند. در این