آیا در انتظار وعده ازدواج شخص خاصی هستید؟ اگر فردی که به شما قول ازدواج داده از صحبت کردن در این باره طفره می رود، دقت خود را کمی بیشتر کنید.