چگونه انتقاد پذیر باشیم – نکاتی برای انتقادپذیری انتقاد پذیر بودن جز اخلاقیاتی است که به رشد و پیشترفت شما کمک کرده و شما را به فرد بهتری تبدیل می کند که نه تنها خودش کارها و رفتارهایش را آنالیز می کند، که دیگران نیز برای بهتر شدن به او کمک کرده و به او