علی کریمی چندان اهل تلویزیون دیدن و دنبال کردن سریال ها نیست. جادوگر که همیشه زندگی حرفه ای و منظمی را دنبال می کند، به خاطر ساعت صرف شام و خوابش چند قسمت بیشتر از برنامه نود را ندیده است. علی کریمی چندان اهل تلویزیون دیدن و دنبال کردن سریال ها نیست. جادوگر که همیشه