معمای سخت تصویری انتقال آب + جواب معما در این معمای تصویری المپیادی یک منبع آب به یک مصرف کننده‌ی در یک ساختار مشخص، لوله‌کشی شده است و ظرفیت انتقال لوله ها با یکدیگر متفاوت هستند. معمای المپیادی , معما های سخت با جواب در شکل فوق، بین منبع آب ‎الف‎ و مصرف کننده‌ی ‎ب‎