نکاتی جهت اثربخشی و کارایی یادگیری یادگیری ، انتقال اطلاعات ، تقویت حافظه ، تمرکز