مضرات انداختن پاها روی هم هنگام نشستن انداختن پاها روی هم در طولانی مدت پیامدهای نامطلوبی دارد پیامدهای نامطلوب انداختن پاها روی هم هنگام نشستن قرار دادن پاها روی هم هنگام نشستن یک عادت غیر ارادی است. گاهی که از طرز نشستن عادی خسته می شویم، یا احساس سرما می کنیم به این حالت می