اندازه گیریاندازه گیری
مقیاس اندازه گیری در آشپزی مقیاس ‌های آشپزی ، اندازه مقیاس ها ، اندازه گیری ، مقدار اندازه گیری
میکرومتر، یا ریزسنج، ابزاری برای اندازه گیری طول با دقت زیاد است. برای اندازه گیری قطعاتی که بایستی دقیق تراشیده شوند میکرومتر به کار برده می‌شود. دقت میکرومتر به مراتب بیشتر از دقت کولیس‌ها می‌باشد. میکرومترها از نظر سیستم اندازه گیری مانند کولیس دو نوع می‌باشند که آنها را میکرومترهای اینچی و میکرومترهای میلیمتری می‌نامند.