قطعات موجود را به هم متصل کنید و یک موشک بسازید، شما ماموریت دارید به منظومه شمسی سفر کنید و دست به اکتشاف بزنید. اگر در ذهنتان نقشه ای برای ساخت موشک و فضا پیما دارید، این بازی SimpleRockets امکانات و تجهیزات برای ساخت فضا پیما را آماده می کند، پس از اتصال قطعات به یکدیگر و