تاثیرگذارترین جملات از افراد مشهور از بین بردن افکار منفی, افکار مثبت, اندیشه های مثبت مثبت اندیش بودن یکی از راههای نجات بشر در این دنیای بی رحم است. زمانی که ما احساس شکست یا ناراحتی می کنیم، به دنبال راهی برای فرار از افکار منفی هستیم. در این شرایط ،گاهی برخی جمله ها زندگی