چرا سعید جلیلی نباید این دوره رئیس جمهور شود؟ رقابت های ریاست جمهوری ۹۲شباهت هایی با سال ۷۶ دارد. هرچند این شباهت ها مطلق نیست اما بررسی و واکاوی آن راهگشا است…..