بایگانی برچسب ها: انواع دار قالی

شناخت دار قالی

شناخت دار قالی

شناخت دار قالی دار قالیبافى دستگاهى که جهت بافت قالى از آن استفاده مى شود دار قالى مى نامند و اساس آن چهار چوبى مرکب از دو چوبى مرکب از دو چوب عمودى و دو چوب افقى است که به وسیله اتصالاتى در یکدیگر چفت و بسته مى شوند. اجزاء اصلى: o سردار و زیردار: عبارتند از دو تیر افقى موازى با زمین که اسکلت اصلى دار را به همراه راست روها تشکیل مى دهند. o راست روها: دو تیر عمودى موازى با هم که عمود بر سردار و زیردار قرار گرفته اند. o هاف: میله اى ا...

ادامه مطلب