روز تعاون ۱۳ شهریور روز تعاون ، انواع شرکت تعاونی شرکت تعاونی حداقل با ۷ نفر عضو می‌تواند تاسیس شود تعاون و همکاری در رشد و شکوفایی جامعه نقش بسزایی دارد. بدیهی است با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و هم دلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری ها شکوفا می شود. روز تعاون ۱۳