اقدامات اولیه برای افرادی که دچار شوک شدند انواع شوک ، علائم شوک ، نشانه های افراد دچار شوک ، کمک های اولیه در فرد دچار شوک