صدقه دادن در پنهانی در این مطلب از ابرتازه ها درباره صدقه دادن در پنهانی بحث کرده ایم. با ما همراه باشید و از این بحث استفاده لازم را ببرید. صدقه دادن ٬ صدقه در قرآن تمام اقسام صدقه خوب است، چه در شب باشد یا در روز؛ چه پنهان باشد و چه آشکارا، امّا