انواع ضرب المثل انواع ضرب المثل
داستان ضرب المثل اگر قاطر کسی را رم ندهی،کسی با تو کاری ندارد انواع ضرب المثل, داستان ضرب المثل, ریشه تاریخی ضرب المثل در این مطلب از ابرتازه ها داستان ضرب المثل اگر قاطر کسی را رم ندهی،کسی با تو کاری ندارد را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.
ضرب‌المثل‌ مشهدی با لهجه مشهدی ضرب‌المثل‌ مشهدی , ضرب‌المثل‌ با لهجه مشهدی
ریشه ضرب المثل با طناب کسی توی چاه رفتن داستان ضرب المثل با طناب کسی توی چاه رفتن شبی هنگام خواب، صاحب خانه متوجه دزدی شد که وارد خانه شده است. صاحب خانه با زیرکی و به دروغ، به همسرش گفت مقداری پول در چاه داخل حیاط پنهان کرده ام تا از دست دزدان در
ضرب المثل با حرف ن | ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل با حرف ن | ضرب المثل های ایرانی  ناز شست گرفت. نازک نارنجی است. نام در کرده است. نان به هم قرض می دهند. نان خودت را می خوری، چرا حرف مردم را می زنی. نان به نرخ روز می خورد. نانش توی
داستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز داستان ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز  این ضرب المثل غالباً به منظور دفع مزاحم به کار برده می شود و یا فی الحقیقه در موضوع مورد تقاضا نقش و اثر وجودی نداشته باشد. عبارت مثلی بالا اگر ریشه تاریخی نداشته باشد
ضرب المثل با حرف م | ضرب المثل های ایرانی ما اینور جوب تو اونور جوب ! ما از خیک دست برداشتیم خیک از ما دست بر نمیداره ! ما اینور جوب تو اونور جوب، فحش بده فحش بستون، پیراهن یکی شانزده تومنه ! مادر را دل سوزد، دایه را دامن ! مادر که نیست
ضرب المثل با حرف گ | ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل با حرف گ , ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل با حرف گ  گابمه و آبمه و نوبت آسیابمه ! گاوش زائیده ! گاو نه من شیر ! گاو پیشانی سفیده ! گاهی از سوراخ سوزن تو میره گاهی هم از دروازه تو
ضرب المثل با حرف غ | ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل با حرف غ , ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا ، ضرب المثل با غ غزل خداحافظی خواندن غفلت موجب پشیمانی است غاز میچرونه ! غالباً انسان آنچه را که نمی خواهد می یابد. غربال را جلوی کولی گرفت
ضرب المثل با حرف ق | ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل با حرف ق , ضرب المثل های ایرانی ضرب المثلهای ایرانی ،ضرب المثل های قدیمی قاپ قمارخونه‌ است. قاتل بپای خود پای دار میره. قاچ زین را بگیر اسب‌دوانی پیشکشت. قاشق‌سازی کاری نداره، مشت می‌زنی توش گود میشه، دمش را می‌کشی دراز میشه.
ضرب المثل با حرف ک | ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل با حرف ک ، ضرب المثل های ایرانی انواع ضرب المثل, ضرب المثل با حرف ک  کافر همه را بکیش خود پندارد ! کاچی بهتر از هیچی است ! کار از محکم کاری عیب نمیکنه ! کار خر و خوردن یابو ! کار
ضرب المثل با حرف ف | ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل با حرف ف ، ضرب المثل های ایرانی ریشه تاریخی ضرب المثل, ضرب المثل با ف فارسی گو، گر چه تازی خوشتر است فال، امام جعفر صادق است و بد ندارد فال بد بر زبان بد باشد. فارسی شکر است، ترکی هنر است.
ضرب المثل با حرف ع | ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل با حرف ع ، ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل های حرف ع ، ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا عاقبت گرگ زاده گرگ شود — گر چه باآدمی بزرگ شود . (( سعدی )) عاقبت جوینده بابنده بود ! (( مولوی)) عاقل