انواع غسلانواع غسل
آگاهی روزه داران از احکام غسل در ماه رمضان روش غسل جنابت, طریقه غسل جنابت, غسل حیض باقی ماندن بر جنب و حیض و نفاس تا اذان صبح یکی از مبطلات روزه است و باعث می‌شود فرد مؤمن نتواند به فرائض دینی خود در ماه مبارک رمضان به طور کامل عمل کند. بنابراین روزه داران
حکم تیمم بدل از غسل تیمم بدل از غسل ، تیمم ، احکام تیمم ، حکم تیمم بدل از غسل