سبک درس خواندن هوشمندانه تری داشته باشید! اکثر دانش آموزان نیازی به بیشتر درس خواندن ندارند؛کافی است هوشمندانه تر درس بخوانند