چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم قرار می دهیم ؟ انگشت حلقه ازدواج مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید. تا معجزه‌ای شگفت انگیز را متوجه شوید.(این مطلب برگرفته از اساطیر چینی است) ۱- ابتدا کف دو دستتان را روبروی هم قرار دهید و دو انگشت میانی دست‌های چپ و راستتان را پشت به پشت