ماهی قرمز عیدانه عامل بیماری انگلی ماهی قرمز عیدانه سید احسان منصوری نژاد افزود: بیماری های پوستی، عفونت های گوارشی و سل پوستی از طریق این ماهیان قابل انتقال به انسان هستند.