در تصویر زیر میتوان درس های زیادی از این پدر و دختر آموخت. درس هایی چون مقاومت ، عشق ، امید و … عکسی جالب از انگیزه بالای یک پدر و دختر معلول