تغییر رفتار همسر بعد از ازدواج متحول شدن همسر ، لجبازی با همسر ، بعد از ازدواج ، تغییر همسر بعد از ازدواج ، دوران عقد ، دوره خواستگاری