جملات بسیار زیبا از نویسندگان  چه اشتباه فاحشی ست که همگان می پندارند از میان دو رقیب، آن که به هر ترتیب به وصال رسیده، همیشه خوشبخت تر از آن دیگری ست… بعد از عشق فریده گلبو گاهی، باید به دورِ خود یک دیوار تنهایی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دُور کنی،