راهکارهای مواجهه با افت تحصیلی فرزندان افت تحصیلی کودک ، ترس از والدین ، اعتماد به نفس پایین دانش‌آموز ، کم‌کاری دانش‌آموز